Algemene voorwaarden

 

Algemene verkoopsvoorwaarden


Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de verkoper, hierna The JAVA Coffee Company NV genoemd en de klant. Deze voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van The JAVA Coffee Company NV. The JAVA Coffee Company NV behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze voorwaarden te wijzigen. Het in ontvangst nemen van de geleverde producten van The JAVA Coffee Company NV beduidt de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden en de verbintenis er zich aan te houden. Bij het plaatsen van online bestellingen via de website van de verkoper worden de specifieke gebruiksvoorwaarden van de website eveneens van toepassing. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door The JAVA Coffee Company NV houdt geenszins een afstand van recht of verzaking in.


2. Offerten

Al de offerten van The JAVA Coffee Company NV zijn geldig gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, behoudens anders vermeld, en scheppen geen verbintenissen in hoofde van The JAVA Coffee Company NV. Elke overeenkomst of bestelling bij The JAVA Coffee Company NV komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging door The JAVA Coffee Company NV.


3. Prijsverhoging, onbeschikbaarheid en wijziging

De prijzen opgegeven door The JAVA Coffee Company NV zijn gebaseerd op actuele prijzen, en onderworpen aan koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen, belastingen en tarieven zoals gekend op het ogenblik van de aanbieding (offerte of online). The JAVA Coffee Company NV behoudt zich echter het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meerdere van voorgaande elementen verhogen. The JAVA Coffee Company NV heeft het recht wijzigingen of aanvullingen aan te brengen aan de producten, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten, economische voorwaarden of wegens niet-beschikbaarheid op de markt. The JAVA Coffee Company NV spant zich in om in een dergelijk geval een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief in de plaats te stellen. De producten die The JAVA Coffee Company NV online te koop aanbiedt gelden binnen de uitdrukkelijke limieten van beschikbare stocks, in de magazijnen of bij de leveranciers van The JAVA Coffee Company NV. Indien het product onbeschikbaar is, zal een gebeurlijke betaling gecrediteerd worden.


4. Risico

Onverminderd het eigendomsvoorbehoud vermeld onder punt 9, zijn de risico’s ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van The JAVA Coffee Company NV. Bij niet-betaling of bij het niet respecteren van één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden, kan The JAVA Coffee Company NV van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan, onverminderd het recht om de geleverde producten terug te nemen en een schadevergoeding te eisen.


5. Bezwaren

Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten per kerende schriftelijk overmaken aan The JAVA Coffee Company NV binnen de 2 werkdagen na levering van de goederen voor wat betreft zichtbare gebreken of niet-conformiteit, en binnen de 2 werkdagen na de ontdekking van verborgen gebreken. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van The JAVA Coffee Company NV indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde schrijven zijn verstreken. De tijdige, gegronde en bewezen klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging van het product door The JAVA Coffee Company NV, zonder dat The JAVA Coffee Company NV daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn. Betwisting van de facturen van The JAVA Coffee Company NV dienen te gebeuren – op straffe van verval – binnen de tien dagen na factuurdatum.

Particuliere klanten kunnen binnen de 7 dagen volgend op de ontvangst van de elektronische bestelde, niet-bederfbare goederen die niet bevallen, terugzenden op eigen kosten en dit uitsluitend in hun originele verpakking en vergezeld van de factuur.


6. Levering

The JAVA Coffee Company NV zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde producten tijdig te leveren. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en vormen in hoofde van The JAVA Coffee Company NV geen resultaatsverbintenis. Een eventuele vertraging in de uitvoering ten gevolge van overmacht, kan The JAVA Coffee Company NV nooit verplichten tot schadeloosstelling, noch oorzaak van weigering van de bestelling uitmaken. The JAVA Coffee Company NV behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. De verzendingen van producten geschieden franco op de voor The JAVA Coffee Company NV voordeligste manier. Voor spoedleveringen vallen de bijkomende kosten ten laste van de klant. Elke bestelling is bindend voor de koper. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen een nuttige termijn en dient door The JAVA Coffee Company NV te worden aanvaard. In geval van laattijdige annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, onverminderd hogere bewezen schade in hoofde van The JAVA Coffee Company NV. The JAVA Coffee Company NV behoudt zich het recht voor een bestelling of een gedeelte van een bestelling te annuleren of uit te stellen in geval van problemen bij de leveranciers of bij overmacht, zonder dat The JAVA Coffee Company NV daarvoor enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn.


7. Oorspronkelijke verpakking

De klant / wederverkoper is verplicht alle door The JAVA Coffee Company NV in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele, van The JAVA Coffee Company NV afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daaraan.


8. Garantie 

Wettelijke Garantie: Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbinden wij ons ertoe het defecte artikel – of onderdeel – kosteloos te vervangen of herstellen. Wij behouden ons het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de Klant.

Garantievoorwaarden: Om een beroep te doen op een garantie, moet je het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Uitsluitingen: De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door ons aangewezen derde.


9. Publiciteitsmateriaal

Publiciteitsmateriaal, eigendom van The JAVA Coffee Company NV, wordt slechts in bruikleen gegeven en zal op eerste verzoek van The JAVA Coffee Company NV in goede staat worden terugbezorgd.


10. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van The JAVA Coffee Company NV tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De eventuele levering van de verkochte zaak houdt geen afstand van dit eigendomsvoorbehoud in. De door The JAVA Coffee Company NV gebruikte vervoersmiddelen zoals collies, containers, bakken, zelfs indien deze bij de klant tijdelijk achterblijven uit praktische redenen, alsmede toestellen in huur of bruikleen, blijven de uitsluitende eigendom van The JAVA Coffee Company NV of diens leveranciers.

De klant verbindt er zich toe op eerste verzoek van The JAVA Coffee Company NV, op de verkochte, verhuurde of ter beschikking gestelde producten deze gegevens aan te brengen welke hen identificeerbaar maken en/of de eigendom van The JAVA Coffee Company NV bevestigen. De klant zal zich bovendien verzetten tegen iedere daad van derden die het eigendomsrecht van The JAVA Coffee Company NV zou kunnen schaden en zal niet door zijn eigen doen of laten het eigendomsrecht van The JAVA Coffee Company NV in het gedrang brengen. De klant zal The JAVA Coffee Company NV onmiddellijk informeren omtrent iedere aantasting of mogelijke aantasting van diens eigendomsrecht. The JAVA Coffee Company NV eigent zich kosteloos het recht toe om dit eigendomsvoorbehoud met alle mogelijke publiciteit te verzekeren, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding voor eventuele gevolgen in zijnen hoofde van een dusdanige publiciteit.


11. Leeggoed

The JAVA Coffee Company NV kan voor het leeggoed dat zij gebruikt voor de levering een waarborgsom vragen van de klant. Het gefactureerde leeggoed wordt teruggenomen door The JAVA Coffee Company NV tegen het bedrag van de waarborgsom. Het leeggoed moet in goede staat, niet bevuild, niet beschadigd, in voorkomend geval duidelijk gemerkt met de gedeponeerde merken van de veilingen, terugbezorgd worden. De kisten mogen door de kopers niet ter beschikking gesteld worden van derden en niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de verpakking van de daarin aangekochte producten. De klant kan niet meer leeggoed terugbrengen dan ontvangen.


12. Betaling

In België zijn de prijzen van de webshop van The JAVA Coffee Company NV (behoudens uitdrukkelijk anders vermeld) inclusief btw, accijnzen en heffingen en exclusief verzendkosten. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen online betaalbaar op het moment van de bestelling.

Voor niet-online bestellingen: Voorschotfacturen voor bestelde doch niet geleverde goederen zijn betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum. Alle facturen, zelfs indien nog niet vervallen, worden onmiddellijk opeisbaar in geval van enige betalingsachterstand. Ingeval van aanvraag tot gerechtelijk akkoord, staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld -, overdracht van een handelsfonds, sluiting van een handelsfonds, bij vereffening van de klant of elk ander feit wijzend op een insolvabiliteit van de klant, worden alle facturen, zelfs niet vervallen, betreffende de geleverde koopwaar onmiddellijk opeisbaar. The JAVA Coffee Company NV behoudt zich in deze gevallen tevens het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de koper, of diens rechtsopvolger, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. The JAVA Coffee Company NV behoudt zich het recht voor de gedeeltelijke leveringen te factureren. The JAVA Coffee Company NV heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van The JAVA Coffee Company NV.

Verwerking van online betalingen: The JAVA Coffee Company NV doet een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren voor de afhandeling van online betalingen. The JAVA Coffee Company NV stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. The JAVA Coffee Company NV heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleenverantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Niet-betaling: Het bedrag van elke vervallen factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 1% per maand vanaf de factuurdatum, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR, en met de inningskosten en honoraria. De

forfaitaire schadevergoeding dekt onder meer het door The JAVA Coffee Company NV opgelopen tijdsverlies, de kosten van briefwisseling, de verplaatsingskosten, de stoornis in haar bedrijf en eventuele vergoedingen betaald voor incassodiensten. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg zullen ten laste van de klant worden gelegd. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van The JAVA Coffee Company NV te voldoen, kan The JAVA Coffee Company NV alle leveringen van haar producten opschorten tot aanzuivering van alle rekeningen inclusief de forfaitaire schadevergoeding en verwijlinteresten.


13. Goederen voor persoonlijk gebruik

Goederen gefactureerd, geleverd en bestemd voor ”persoonlijk gebruik” mogen niet worden voortverkocht. The JAVA Coffee Company NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-naleving van deze bepaling door de klant.


14. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van The JAVA Coffee Company NV is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. The JAVA Coffee Company NV is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. The JAVA Coffee Company NV is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van The JAVA Coffee Company NV wordt weerhouden, is The JAVA Coffee Company NV er enkel toe gehouden het betrokken product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen. The JAVA Coffee Company NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade ingevolge vertragingen of gebreken in de uitvoering van haar verbintenissen als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn of die niet vermeden kunnen worden (bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van The JAVA Coffee Company NV, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers van The JAVA Coffee Company NV). The JAVA Coffee Company NV zal alles in het werk stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de klant ervan te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn.


15. Rechtskeuze

Alle geschillen in verband met facturen van The JAVA Coffee Company NV of contracten gesloten met The JAVA Coffee Company NV vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van en zullen beslecht worden door de Rechtbanken van het arrondissement Leuven. Behoudens anders overeengekomen, worden alle verhoudingen tussen The JAVA Coffee Company NV en haar klanten, alsook de toepassing en interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden beheerst door het Belgisch recht.

Disclaimer

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten en diensten van The JAVA Coffee Company NV. The JAVA Coffee Company NV behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze website. The JAVA Coffee Company NV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de weergegeven informatie. Het is echter mogelijk dat, na verloop van tijd, bepaalde informatie verandert, niet meer juist of onvolledig is. Uiteraard zal The JAVA Coffee Company NV een fout of onjuistheid in deze website zo snel mogelijk herstellen. The JAVA Coffee Company NV is in geen geval aansprakelijk voor schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie. The JAVA Coffee Company NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacybeleid.


Auteursrecht

Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van The JAVA Coffee Company NV. Zonder schriftelijke toestemming van The JAVA Coffee Company NV is het niet toegestaan materiaal van deze webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden.


Productafbeeldingen en -informatie

Onze productafbeeldingen geven een nauwkeurige kleurindicatie, maar kunnen qua kleur enigszins afwijken van de werkelijkheid.

The JAVA Coffee Company doet er alles aan om te zorgen dat de productafbeelding en -informatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk te houden. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals etiketten, ingrediënten, voedingswaarden, dieet- of allergenen informatie geregeld veranderen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen. Zijn er vragen of opmerkingen, dan kan altijd contact worden opgenomen met onze klantenservice.

Leveringsvoorwaarden 

Voor alle orders die besteld worden via deze webshop gelden onze leveringsvoorwaarden.