Herroepingsrecht, hoe werkt het?

Je hebt het recht ons te laten weten dat je afziet van je aankoop bij bestelling. Zonder reden, binnen 14 dagen. Eventuele kosten van het terugzenden van de goederen worden gedragen door de consument. De termijn van 14 kalenderdagen laat je toe het gekochte artikel te beoordelen en te inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg hanteren. Je mag het artikel slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel mag alleen in de originele staat worden geretourneerd.

In sommige gevallen is er geen herroepingsrecht.

 

Welke zijn de situaties waarin de consument zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen?

De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen als:
 

  •  na volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst en als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming (bv. als u onmiddellijk toegang wenst tot een database om de gevraagde informatie te consulteren, zonder het einde van de herroepingstermijn af te wachten) en hij erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de onderneming;
  •  de prijs van de goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  •  de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd (bv. op maat gemaakte kledij);
  • de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar (bv. bederfelijke voedingsmiddelen, verse goederen, enz.);
  •  de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
  •  de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
  •  de geleverde goederen zijn alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst; maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop de onderneming geen invloed heeft;
  •  de consument specifiek aan de onderneming verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Wanneer de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, dan is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing.

In deze gevallen, moet de onderneming de consument voor de sluiting van de overeenkomst verwittigen over: hetzij, dat hij niet beschikt over een herroepingsrecht; hetzij, desgevallend, de omstandigheden waarin hij zijn herroepingsrecht verliest.


Hoe oefen je je herroepingsrecht uit ?

Laat ons weten dat je afziet van je aankoop. Doe dat op ondubbelzinnige wijze: per brief, fax of e-mail.

The JAVA Coffee Company
Wingepark 20
3110 Rotselaar
Tel. : 016 300 400
info@tjcc.be

Je hoeft geen reden op te geven.